Obchodní podmínky

Soubory ke stažení
Soubory stránky
2370

Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup datového obsahu v internetovém obchodě www.virtbook.cz, www.virtbook.com, www.virtbook.sk a internetových obchodech odvozených od internetového obchodu www.virtbook.cz.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Computer Media s.r.o. se sídlem Hrubčická 495, 798 12 Kralice na Hané, IČ: 26919974, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C., vložka 45573 a práva a povinnosti kupujícího (zákazník).
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 4. Prodávající je obchodní společnost Computer Media s.r.o. uvedená viz výše. Je to subjekt, který prostřednictvím tohoto serveru dodává zákazníkovi elektronický obsah a související služby, jejichž vlastníkem je Poskytovatel.
 5. Poskytovatel je držitel autorských práv a majitel datového obsahu, který svůj obsah prodává prostřednictvím technických prostředků prodávajícího.
 6. Zákazníkem je kupující.
 7. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
 8. Datovým obsahem se v těchto obchodních podmínkách a pro účely uzavření kupní smlouvy rozumí předmět prodeje ve formě dat, tj. audio, video, texty, obrázky a jiné typy informací a dat v elektronické podobě.
 9. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na stránkách prodávajícího a kupující má možnost se s nimi seznámit v plném rozsahu.
 10. Kupující má právo užívat zakoupený datový obsah v souladu s kupní smlouvou.
 11. Kupující zakoupením datového obsahu potvrzuje, že jej zakoupil pouze pro svoji osobní potřebu a nebude datový obsah jakkoliv dále šířit, a to žádným způsobem a technickými prostředky bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 12. Kupující zakoupením datového obsahu potvrzuje, že se ještě před nákupem každého datového obsahu seznámil s rozsahem datového obsahu, s jeho povahou, formátem, charakterem a způsobem zabezpečení proti nelegálnímu šíření, a to tak, že ví, jakým způsobem datový obsah může používat, prohlížet, číst, a to i jeho zabezpečenou verzi. Neschopnost přečíst kupujícím zakoupený datový obsah z důvodu neznalosti postupů pro čtení zabezpečeného datového obsahu, není v žádném případě důvodem pro reklamaci a reklamace z těchto důvodů nebude uznána.
 13. Vlastníkem veškerých autorských a souvisejících duševních práv k zakoupenému datovému obsahu má i po zakoupení buď prodávající, nebo třetí subjekt, který je formou podlicenční smlouvy subdodavatelem autorských práv prodávajícímu.
 14. Kupující nemá právo datový obsah jakkoliv modifikovat, upravovat, disasemblovat, hackovat nebo jinak nelegálně upravovat, zejména s ohledem na porušení ochrany obsahu a zabezpečení proti dalšímu kopírování.
 15. Kupující nemá právo zakoupený datový obsah dále přeprodávat ani vkládat jako součást jiných projektů nebo celků ani jinak žádným způsobem publikovat, bez písemného souhlasu prodávajícího nebo držitele autorských práv.
 16. V souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, nemá  kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, byť uzavření smlouvy bylo uskutečněno prostředky komunikace na dálku, a to u dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal. Porušením obalu se v případě tohoto serveru rozumí první vstup do zakoupeného datového obsahu, který je serverem evidován. Prodávající však i přesto bude akceptovat reklamace ve lhůtě 14 dní od uzavření kupní smlouvy za předpokladu, že reklamace bude odůvodněná. Vyřízení každé takové reklamace bude prodávající řešit individuálně. V případě úspěšné reklamace prodávající vrátí kupujícímu v plné výši finanční prostředky a zároveň odebere kupujícímu přístup k zakoupenému datovému obsahu.
 17. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 18. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 19. Osobní údaje kupujících nepředává prodávající žádné další osobě.
 20. Kupujícímu je veden seznam pohybů jeho transakcí v rámci svého účtu. 
 21. Na vrácení již zaplacených prostředků v rámci dobitého kreditu pro prodej elektronického obsahu nemá kupující právní nárok. Pokud kupující žádá vrácení disponabilních nevyčerpaných prostředků, může o jejich vrácení kladně rozhodnout prodejce. V takovém případě však bude kupujícímu stržena částka ve výši 30% jako poplatek za zprostředkování platby třetím stranám při dobíjení účtu a manipulační poplatek za zajištění vrácení kreditu.
 22. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je po svém vytvoření kupujícím, chápána jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 23. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 24. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8.1.2014.

Omezit výsledky
  CZK
 
 
Rozšířené vyhledávání
  
Jste tu poprvé? Zaregistrujte se!
Nebo jste zapomněli své heslo?
nákupní košík: 0 položek / 0 Kč
{"libi":"Co se mi l\u00edbilo","nelibi":"Co se mi nel\u00edbilo","zavadny":"Nahl\u00e1sit z\u00e1vadn\u00fd obsah","pridat":"P\u0159idat do","oblibeny":"Obl\u00edben\u00fdch","muj_obsah":"M\u00e9ho obsahu","id_kurz":"177","id_kurz_verze":"860","kurz_prejm":"P\u0159ejmenovat","kurz_smaz":"Smazat","kurz_novaSl":"P\u0159idat slo\u017eku","kurz_novaStr":"P\u0159idat str\u00e1nku","odeslat_sms":"Odeslat SMS","prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","ano":"Ano","ne":"Ne","obalka_audio":"Audio","obalka_video":"Video","obalka_text":"Text, Kurz","obalka_kniha":"eKniha","obalka_kniha_drm":"eKniha (DRM)","obalka_prihlasit":"Pro p\u0159ehr\u00e1n\u00ed je t\u0159eba se p\u0159ihl\u00e1sit","obalka_koupit":"P\u0159ehr\u00e1n\u00ed vy\u017eaduje zakoupen\u00e9 p\u0159edplatn\u00e9","obalka_prehrat":"P\u0159ehr\u00e1t epizodu","flash":"Zobrazen\u00ed multimedi\u00e1ln\u00edho obsahu vy\u017eaduje instalaci nejnov\u011bj\u0161\u00ed verze z\u00e1suvn\u00e9ho modulu Flash Player, dostupn\u00e9ho na adrese "}
http://www.virtbook.cz/
http://www.virtbook.cz/virtbook/obchodni-podminky
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému